Calaméo - Călători străini, vol. 3

Cărămida de scădere în greutate a drg

cărămida de scădere în greutate a drg

Read the publication P. Au trecut astfel aproape douà luni si domnul Kendy [plea. Peste alte douä luni s-a Inapoiat din Polonia si am Inteles cà regele ar avea gInduri foarte bune cu privire la slobozirea principelui de ale cäror nenorociri regele fusese foarte lntristat; totu§i veniserä la maiestatea sa atltea rapoarte si atitea opinii ale guvernatorului si ale consilierilor din Transilvania, arätIndu-i primejdia grozavä de a pune In libertate pe alteta sa din faptul cà ar putea sà ajungä vestea la sultan sau la beglerbeg cäruia ii spuseserä.

Incà de douä ori cà nu ar fi adevärat cà alteta sa ar fi fost Inchisä, inch M. Totusi lucrul nu s-a putut face In asa mare tainä ca sà nu-1 aflu de la Inceput, de aceea cum avusesem Inlesnirea de a-i scrie, m-am glndit cum a§ putea-o dobindi din nou.

Era Christofor Kereszturi.

Pentru rolul sàu in frImintIrile din-vezi relatia lui Busto. Si am zis el prin mijlocirea reverentei sale noi duiam sà putem scrie altwi sale si sà primim si rispunsuri, pentru care lucru a gásit un mijloc tainic i foarte iscusit, fàrà vreun amestec al cipitanului flea a-i trezi vreo mndoialà, dat fiind ci era un om foarte bánuitor. Si astfel, dupi ce am stat aproape opt luni in casa amintitului domn Kendy ne-am luat rimas bun.

Plan de situație Instalații de stingerea Incendiului. Hidranti Interiori. Plan instalații in camera tehnica.

Aici am stat o luni i jumitate incheiate, sub protectiunea prea stalucitului domn Felician baron de Herberstein, consilier al maiesatii sale imperiale, care locuia cu familia sa in acele pàrçi, deoarece el exploata minele de argint si de aur care fuseseri odinioari ale Fuggerilor Pe acestea le luase In arendà de la principele Transilvaniei ciruia ti apartinea acest loc, Baia Mare, fiindu-i däruit acestuia de regele Poloniei, unchiul sitcare 11 dobindise de la Impä:rat prin niste conventii incheiate intre ei cu privire la anumite neintelegeri, fiind mediator pirintele iezuit Possevino Mi-a arätat de asemenea mare dragoste multumitá recomandirilor saruitoare fä:cute de domnul Francisc Kendy in scrisoarea sa de a ne veni in ajutor, pe lingi faptul Nagibagna.

Este vorba de bancherii din vestita familie ajunsà la mare putere sub impäratii Maximilian si Carol Quintul si care avusese un fel de monopol asupra extragerilor de metale pretioase i asupra baterii monedelor din imperiu.

Pentru serviciile sale aduse lui Stefan Bithory i favoarea sa la acesta, vezi tot acolo, precum si in Calatori, Poti sa slabesti in urma atacurilor de panica, p. De aceea printr-o scrisoarea tainicà am dat de stire altetei sale despre cele ce aveam de end, cälci legasem strinsä prietenie cu un frate al celui care 11 slujea In cetate i acesta era cel ce-mi ducea scrisorile mele datorità unor daruri neincetate si le acea sà ajungI pinà la alteta sa prin mina fratelui sälu, ficindu-ne rost si de räispuns.

cărămida de scădere în greutate a drg

Am scris asadar altetei sale sä: se facà luntre i punte, i prin daruri fägälduieli sà mi-1 trimitä intr-o noapte pe omul care 11 servea, pe nume Dumitru, punindu-1 sä: se prefacä fatä de cäpitanul cetätii cà voia a se ducä la Alba Julia. Acest plan nu numai cä: a izbutit, cäci dupä citeva zile a venit Dumitru la mine, cărămida de scădere în greutate a drg alteta sa mi-a spus in scrisorile pe care mi le adusese acesta cä mà puteam increde in el, in toatä voia, deoarece ei se si inteleseserä cu privire la fuga sa, i cà Dumitru se aräta gata s5.

Ne-am sfátuit o bunä: parte din noapte i la urmä ne-am invoit ca peste o lunä cind trebuia sà se duc5 la Alba Julia cäpitanul cetätii, imi va statorp.

cărămida de scădere în greutate a drg

Nu au trecut nici cincisprezece zile si s-au infätisat cu totii, arätind cea mai mare bucurie pentru stirile privitoare la principele lor pe care Ora atunci Il crezuserä mort, deoarece de atita timp nu putuserä afla neindoios ea ar fi in sigurantä. Apoi m-au läudat foarte mult pe mine ca infruntasem asa mare obosealä si primejdii pentru a elibera pe alteta sa; mi-au arätat scrisorile sale si mi-au spus Intr-un glas sä preiau conducerea lor cälci vor asculta de tot ce li se scrisese si el pentru libertatea altetei sale si-ar pune in arde alianța de grăsimi averile si viata.

Vizualizare pentru scădere în greutate: Ghidul metodei Gabriel.

I-am indemnat apoi sä aibä. Intotdeauna la indeminä banii gata Ora la cei 10 de taleni pentru once nevoie care s-ar ivi, mai ales cind ar reusi fuga altetei sale; si am pregätit toate lucrurile in cIteva zile, cu atita drag si bunäl intelegere, cum nici el puteam don i mai muilt.

Dar dacä erau cele trimise de domn prin Sivori, de ce mai trebuiau ei sä i le arate?

Şurubelniţe - denumiri capete

Tot acest pasaj are de scop doar lauda lui Sivori. Z34 In realitate s-ar pärea ci acesta a fost scopul principal al chemärii boierilor. Acest sat era la o depirtare de mai putin de o zi de drum de cetatea Chioar unde stäitea inchis principele. La 100g slăbește mi s-a rgspuns am fAcut foarte bine cg am purces astfel i cărămida de scădere în greutate a drg In curind cgpitanul va pleca la Alba Julia iar Dumitru, in care cgpitanul se incredea mult, va rgmine ca supraveghetor al cetätii, in urma cgrui fapt va avea toatg inlesnirea de a tine ceea ce aggduise.

Intr-o joi am primit scrisori de la alteta sa i instiintarea cg era plecat cgpitanul la Alba Julia i cà Dumitru ii fgggduia sg-1 ajute sg fugg simbgtg noapte.

Afirmatie in dezacord cu cele spuse mai inainte acel Dumitru 21 servea personal pe Cercel. Vezi si mai departe incercarea lui Dumitru de a Osi un tovark s de actiune, precum i rolul apitanului grzii, adevhatul supraveghetor in lipsa apitanului cetçii.

Vezi i mai departe calitatea celui pus pe lingi Cercel dupà aceea.

cărămida de scădere în greutate a drg

Dupä ce am rinduit toate aceste lucruri si am pregätit un cal bun pentru alteta sa, intelegindu-mä. Väzind asadar a la acea orä nu se vedea venind nimeni, apoi fäcindu-se orele trei patru din zi färà de nici o veste, am inceput sà ne temem cu totii de vreo nenorocire. Mi-a fäcut treabä foarte bunä, càci s-a inapoiat in patru zile, spunind câ aflase eà din cauza imprudentei si a temerii prea mari a lui Dumitru, se descoperise cá el voise sä-1 ajute pe principe sá fugä, cäci el destä.

Si retinind din ei numai pe unul din cei mai de seamä, in vIrsti de 50 de ani, numit banul Micali" si pe un altul numit Radul postelnicul, ceilalti s-au retras acasi la ei In Transilvania, rimInInd ca sà vinä la once semn al meu cu once prile i-as cherna. Valdu de Jos, jud.

A pierit eituit de unguri dupa omorirea domnului roman. Aventuri, probabil imaginarl. Ar fi dupäi Sivori o actiune sugeratä chiar de el, care i-ar fi indicat anume ca sprijinitori in Polonia pe pärintele Campani si pe Possevino si chiar pe papa Sixt al V-lea, cunoscut de Cercel de pe vremea cind mai era cardinal la Roma, pe lingI alti cardinali, pe care va socoti el. Am uitat sä vä: spun la locul cuvenit cä: acei fii fuseserä salvati atunci cind am plecat din Tara Româneasal in Transilvania si a domnul Francisc Kendy poruncise sä fie dusi la o mosie a sa impreunä Madrucci.

Ludovico Madruzzi m.

IV,episcop de Trento, cardinal, legat apostolic in Germania. Vincenzio Lauro m. Pe fiul acestuia atunci un fink- de 15 ani, numit loan Slrbul mi 1-a incredintat tatäl su, punindu-1 pe lIngä mine cu mari recomandäri.

cărămida de scădere în greutate a drg

Dar pentru a preda aceste scrisori, alteta sa a poruncit ca cele indreptate la Roma sä fie duse cum să pierzi 3 kg grăsime corporală cei doi boieri români care se aflau ling mine, adicä banul Micali i Radul i domnul de la Planche care avea insärcinarea de a spune din gurä sanctitätii sale toate acele lucruri pe care nu le socotise cu cale de a fi asternute pe hlrtie. Pasc u, op. Cuci, jud.

cărămida de scădere în greutate a drg

Oare este until gi acelagi cu loan Racz, ajuns secretar al lui Mihai Viteazul pentru limba maghiari i pentru corespondenta latid, care teictindu-I pe drum a fost executat in idupà victoria contra lui Andrei BAthory?

Dupä ce am luat cunqtintà de cuprinsul acestor scrisori i 1-am impärtä§it boierilor, ei au spus cà erau gata sà facä tot ceca ce ar atirna de ei, dar cä Inainte de plecarea lor ar fi bine sä trimitem sä.